زیرساخت‌های مورد استفاده در بخش حمل و نقل به طور فزاینده‌ای در حال تجهیزشدن به فناوری‌های پیشرفته و پیچیده است. در کنار این رشد فناوری در صنعت حمل و نقل، ریسک‌های جانی و امنیتی این صنعت الزام انعطاف‌پذیری و قابلیت اطمینان در تمامی شرایط کارکردی و محیطی را ایجاب می‌کند. صنعت ریلی درون شهری و برون شهری این روزها با متکی‌شدن به صنعت برق توسعه زاید وصفی را تجربه می‌کند. یوپی‌اس و تداوم تغذیه بخصوص در بخش‌های مدیریتی و کنترلی با افزایش سرعت هواپیماها، قطارها، کشتی‌ها و خودروهای سنگین برای جلوگیری از حوادث تلخ جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی الزامی است.
با برقی‌شدن محرکه بسیاری از این تجهیزات در آینده نزدیک، مشکلات شبکه های بالاسری هم رو به افزایش بوده و روز به روز برای استفاده از یوپی‌اس، نیازهای بیشتری مطرح خواهد بود.