هنوز هم در الکترونیک صنعتی در کاربردهای ولتاژ بالا و جریان بالا از تریستورها استفاده میکنیم انواع جدیدی از تریستورها ساخته شده که عبارتند از:

1- در این تریستورها سرعت سوئیچ پایین بوده و در حدود 50تا 100 میکرو ثانیه است. این تریستورها کاربردهای عمومی مثل کنترلزاویه فاز یا یکسو کننده ای کنترل شده را دارند . معمولا هم با کموتاسیون طبیعی خاموش میشوند.

2- در این نوع از تریستورها سرعت سوئیچ از 5 تا 50 میکرو ثانیه است و کموتاسیون اجباری دارند. هرجایی که نیاز به سرعت بالا در قطع و وصل باشد مثل اینورترها و یکسو کننده های دو جهته میتوان از آنها استفاده کرد.

3- این نوع از تریستورها با اعمال یک پالس مثبت به گیتشان روشن میشوند و با اعمال یک پالس منفی به گیتشان خاموش خواهند شد. به دلیل به وجود آمدن یک ناحیه خاص در پیوند قطعات p و n این المان در حین سوئیچ شدن از حالت صفر به یک سرعت سوئیچش کمی کاهش می یابد. بهترین مزیت GTO نداشتن مدار کموتاسیون و در نتیجه حذف نویزهای اضافی این مدارات است .

4- همان ترایاک است که در دو جهت میتواند عمل هدایت را با تحریک گیتش انجام دهد .

1- یک تریستور است که مانند شکل زیر یک دیود به صورت موازی با آن قرار گرفته است . این نوع تریستور در مدارهای چاپر و اینورتر کاربرد دارد زیرا دیود موازی شده تریستور را در برابر جریانهای برگشتی از المانهای اندوکتانسی مثل سلف ها و ترانسها محافظت میکند

2- این المان جدید که SITH نام دارد با اعمال یک پالس مثبت به گیتش روشن شده و با اعمال یک پالس مثبت به گیتش خاموش میشود. سرعت این المان در حد 1 تا 5 میکرو ثانیه است که از بقیه انواع تریستورها سریعتر است . همچنین دارای dv/dt و di/dt قابل توجهی است .

3- همان طوری که از اسمش پیداست در به وسیله تابش نور به گیتش فعال میشود و کاربرد آندر سیستمهای ولتاژ و جریان بالا مثل HVDC ها است .

4- از موازی شدن یک MOSFET با یک تریستور تشکیل شده است. خیلی ساده با تحریک گیت MOSFET تریستور روشن میشود .

ساختمان داخلی این المان به صورت شکل زیر است .

مشخصات خوب این المان عبارتند از :

سرعت سوئیچ بالا، تلفات توان کم، مقدار افت ولتاژ کم در حین هدایت و امپدانس ورودی بالا.