تکنولوژی: Line-interactive
محدوده توان: 0.4 تا 2 کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
ضریب توان: 0.6
ویژگی‌ها: Tower

تکنولوژی: Line-interactive
محدوده توان: 0.5 تا 3 کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
ضریب توان: 0.8
ویژگی‌ها: Tower, Outdoor

تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 1 تا 10 کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
ضریب توان: 0.9
ویژگی‌ها: Tower

تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 1 تا 10 کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
ضریب توان: 0.9
ویژگی‌ها: Rackmount

تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 6 تا 20 کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز، سه‌فاز/تک‌فاز
ضریب توان: 0.9
ویژگی‌ها: Tower

تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 10 تا 30 کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: سه‌فاز/سه‌فاز
ضریب توان: 0.9
ویژگی‌ها: Tower

تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 6 تا 120 کیلوولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز، سه‌فاز/سه‌فاز
ضریب توان: 0.9
ویژگی‌ها: Tower, Transformer-base