عبارت توضیحات
RFI

هر گاه در پهنه طیف فرکانس‌های رادیویی، علائمی به صورت اغتشاش که توسط یک منبع بیرونی (منظور خارج از حوزه کار مدار یا وسیله مورد استفاده) ایجاد می گردد، بتواند از طریق القاء الکترومغناطیسی، القاء الکترواستاتیکی یا حتّی هدایت، بر روی یک مدار الکتریکی تأثیر بگذارد، می‌توان گفت که تداخل رادیویی وجود دارد.تأثیر اغتشاش ناشی از تداخل می‌تواند منجر به کاستن از کارایی مدار یا حتّی توقف کار و آن شود.