عبارت توضیحات
PWM

روشی برای تنظیم توان الکتریکیِ داده‌شده به بار، با تغییردادن زمان قطع‌ و‌ وصل شدن منبع توان به بار (در هر سیکل) است.