عبارت توضیحات
Long

برند باتری ساخت کمپانی Kung Long ویتنام